لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1651 تا 1699

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1651 ایوب جعفری ملک ابادی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1652 محبوبه فرزندی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1653 مجتبی شکوهی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1654 بتول اشرف هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1655 سعیده کوزه گران هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1656 جمیله قلی پور هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1657 منصوره کوهی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1658 حسن صالحی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1659 مهسا سامتی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1660 اعظم عربی یزدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1661 الهام عابدینی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1662 محمد فشایی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1663 مریم سلاجقه تذرجی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1664 عبدالمهدی عابدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1665 محسن رحم دل هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1666 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1667 غزاله کواکبی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1668 نسرین صالح نیا هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1669 مجید رجبی جاغرق هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1670 مهدی حلمی جدید هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1671 سیده ایدا هاشمی نسب هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1672 مژده سلیمی فرد هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1673 سمیرا نوری هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1674 نگار سیابی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1675 هادی غفوریان قدس کاملی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1676 مرتضی کفاش هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1677 ابراهیم اسعدی اسکویی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1678 وجیهه محمدی ثابت هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1679 مصیب مقبلی دامنه هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1680 عاطفه امیدوارتهرانی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1681 حسن خواجه بیگی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1682 محمدرضا فرجی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1683 عبدالمجید خطیب زاده ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1684 احسان رجایی ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1685 سیدحسین حسینی ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1686 مهران پروانه ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1687 زهرا پیش قدم نیل اباد ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1688 هدی مبارکی شادیاب ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1689 طیبه چاوشیان کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1690 مصطفی عباسی جوزم کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1691 خالد عبدالله پور کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1692 فروغ پیکانی مقدم کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1693 حسین محمدی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1694 سیدمحمود ثریای کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1695 علی حلمی رشیدفریمانی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1696 فرزانه حدادیان کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1697 سحر رشیدنژاددربندی سفلی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1698 امین نوروزی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1699 سینا فرش چین کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334