لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,542
نمایش موارد 1501 تا 1542

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1501 مجید رجبی جاغرق هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1502 ابراهیم اسعدی اسکویی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1503 وجیهه محمدی ثابت هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1504 مهدی حلمی جدید هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1505 سعیده کوزه گران هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1506 منصوره کوهی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1507 حسن صالحی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1508 هادی غفوریان قدس کاملی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1509 جمیله قلی پور هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1510 الهام عابدینی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1511 مرتضی کفاش هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1512 نسرین صالح نیا هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1513 محبوبه فرزندی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1514 سمیرا نوری هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1515 مصیب مقبلی دامنه هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1516 محمد فشایی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1517 بتول اشرف هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1518 مژده سلیمی فرد هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1519 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1520 مهسا سامتی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1521 مریم سلاجقه تذرجی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1522 عبدالمهدی عابدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1523 اعظم عربی یزدی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1524 مجتبی شکوهی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1525 محمدرضا فرجی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1526 عاطفه امیدوارتهرانی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1527 زهرا پیش قدم نیل اباد ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1528 هدی مبارکی شادیاب ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1529 سیدحسین حسینی ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1530 مهران پروانه ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1531 عبدالمجید خطیب زاده ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1532 احسان رجایی ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد
1533 مصطفی عباسی جوزم کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1534 خالد عبدالله پور کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1535 فروغ پیکانی مقدم کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
1536 امین نوروزی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1537 سیدمحمود ثریای کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1538 فرزانه حدادیان کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1539 حسین محمدی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1540 علی حلمی رشیدفریمانی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1541 سینا فرش چین کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
1542 سحر رشیدنژاددربندی سفلی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031