لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1451 تا 1500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1451 فاطمه قبادی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1452 مرتضی ناصری مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1453 فاطمه قهرمانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1454 فاطمه کاظمی راشنانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1455 الهه صحرایی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1456 علیرضا ثانی حیدری مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
1457 مظاهر جنت صادقی مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
1458 مهدی محمودی مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
1459 رباب شهید مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1460 سیدمحمود طباطبایی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1461 المیرا ملکان مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1462 الهام نعیمی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1463 علیرضا رنجبران مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1464 اشرف خورشیدوند مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1465 مرضیه عظیمی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1466 ماریه توره شیخها مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1467 پیمان عزتی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1468 الناز مولایی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1469 سیدفخرالدین مدرس وامقی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1470 حمید اصغری تبریزی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1471 ارش مقصودی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1472 فریبا پورحسن مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1473 اعظم خادمی پور مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1474 سمیرا براتیان قرقی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1475 زهرا غزنوی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1476 فائزه الحسن مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1477 فهیمه دلخوش مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1478 نرجس منصوری کلوخی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1479 نادیا رحیمی ببرویی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1480 مجتبی نصرتی پور مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1481 مرتضی براتی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1482 ملیحه مرشدلو مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1483 مهدی قلعه نوی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1484 محسن محمدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1485 مینا رزمی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1486 سیده فاطمه متولیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1487 سپیده مجرب مایوان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1488 فاطمه رویینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1489 ریحانه یزدان دوست کاریزکی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1490 یاسر لطفیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1491 ملیحه نظافت مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1492 سیدمحمدجواد حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1493 سمیه صادقی فرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1494 قادر رستمی تبنق مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1495 نگین افشارزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1496 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1497 عاطفه شعبانیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1498 نجمه قاسمی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1499 الهه غفوریان حضوری اصفهان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1500 بهناز قلعه کاهی رحمت ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >