لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,607
نمایش موارد 1401 تا 1450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1401 فهیمه دلخوش مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1402 نرجس منصوری کلوخی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1403 نادیا رحیمی ببرویی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1404 مجتبی نصرتی پور مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1405 مرتضی براتی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1406 فاطمه رویینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1407 مهدی قلعه نوی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1408 سیده فاطمه متولیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1409 مینا رزمی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1410 سپیده مجرب مایوان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1411 ملیحه مرشدلو مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1412 ریحانه یزدان دوست کاریزکی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1413 سیدمحمدجواد حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1414 قادر رستمی تبنق مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1415 ملیحه نظافت مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1416 عاطفه شعبانیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1417 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1418 نجمه قاسمی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1419 نگین افشارزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1420 مهدیه جنتی عطایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1421 سیما ابراهیمی حسین زاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1422 نفیسه حسین ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1423 مسعود نیرومند مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1424 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1425 حنانه صادقی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1426 فاطمه هروی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1427 سارا مقدم حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1428 سمانه قشقایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1429 بهناز قلعه کاهی رحمت ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1430 سیده رقیه فاطمی پاشکم مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1431 تکتم ولی زاده حجار مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1432 فاطمه قریشی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1433 سارا سنگ سفیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1434 محمد جعفری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1435 تکتم دلیران مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1436 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1437 زهرا گرامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1438 امین بهاری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1439 اسحاق نظری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1440 فرزانه مطهری فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1441 زهره زندی گوهرریزی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1442 کتایون خسروی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1443 اسیه حمیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1444 سیده زهره تقدیسی حیدریان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1445 زهرا نجفی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1446 فاطمه خورشیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1447 موسی الرضا طاهری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1448 معصومه اسمعیلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1449 سارا شاهدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1450 الهام محبی نجم ابادی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد

صفحه :

<   11121222324252627282930313233   >