لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,535
نمایش موارد 1351 تا 1400

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1351 نادیا رحیمی ببرویی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1352 مجتبی نصرتی پور مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1353 مرتضی براتی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1354 فاطمه رویینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1355 ریحانه یزدان دوست کاریزکی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1356 مهدی قلعه نوی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1357 ملیحه مرشدلو مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1358 قادر رستمی تبنق مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1359 ملیحه نظافت مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1360 سیدمحمدجواد حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1361 سمیه اسدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1362 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1363 عاطفه شعبانیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1364 نجمه قاسمی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1365 نگین افشارزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1366 مهدیه جنتی عطایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1367 سیما ابراهیمی حسین زاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1368 فاطمه هروی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1369 حنانه صادقی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1370 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1371 سارا مقدم حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1372 سمانه قشقایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1373 مسعود نیرومند مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1374 بهناز قلعه کاهی رحمت ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1375 سیده رقیه فاطمی پاشکم مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1376 نفیسه حسین ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1377 تکتم ولی زاده حجار مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1378 سارا سنگ سفیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1379 امین بهاری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1380 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1381 زهرا گرامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1382 محمد جعفری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1383 تکتم دلیران مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1384 اسحاق نظری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1385 فرزانه مطهری فریمانی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1386 اسیه حمیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1387 سیده زهره تقدیسی حیدریان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1388 زهره زندی گوهرریزی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1389 فاطمه خورشیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1390 زهرا نجفی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1391 معصومه اسمعیلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1392 موسی الرضا طاهری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1393 الهام محبی نجم ابادی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1394 سارا شاهدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
1395 لیلی نیکنام مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1396 مهسا معمارزاده مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
1397 سمیه غلامی جامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1398 ازاده سادات موسوی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1399 رضوان مشایخی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1400 زهرا توکلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031   >