لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,700
نمایش موارد 1351 تا 1400

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1351 نیما بخشی دهنوی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1352 محمد نجفی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1353 مهدی کبیر مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1354 شکوفه فهیمی زرقری مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1355 رویا شجاعی پور مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1356 اعظم پهلوان یوسفخانی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1357 انسیه شمسی تواسانی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1358 احمد پزشک مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1359 ام البنین نیازی خاتون اباد مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1360 مهدی حسین زاده مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1361 مرجان قوچانیان مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1362 محبوبه خلیلی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1363 زبیده مرادیان مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1364 رضا کریمی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1365 مهین ناظری مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1366 ملیحه قربان علی ابادی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1367 ابراهیم انصاریان مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1368 ابراهیم حمیدش مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1369 طاهره مختاری مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1370 حدیث سلیمانی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1371 زهرا مقداری مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1372 شیما هژبری چشمه رضا مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1373 مصطفی حجتیان فر مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1374 شیما عبادی لطف ابادی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1375 مهدی ابراهیمی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1376 زهرا ولی اللهی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1377 زهره محبوب مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1378 اعظم فاضلی نژاد مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1379 زهرا رضائی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1380 زهرا عمیدی مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1381 ملیحه رمضانی مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی کارشناسی ارشد
1382 لیلا راوند مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی کارشناسی ارشد
1383 فاطمه حبیبی نوده مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی کارشناسی ارشد
1384 احسان خلیلی مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1385 زهرا همایونی مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1386 محمد کیخا مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1387 فرزانه معصوم خانی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی کارشناسی ارشد
1388 فاطمه محمدی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی کارشناسی ارشد
1389 انسیه الصاقی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی کارشناسی ارشد
1390 الهام شریعت مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1391 سیدمحمدجواد ملک جعفریان مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1392 فهیمه عباسی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1393 سمانه بحرپور مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1394 الهام جوان دیزاوندی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1395 سمیه کارگرمحمدابادی مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1396 نفیسه روحی مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1397 فاطمه دلدارسارونی مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1398 سپیده دستمالچی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1399 سمانه قاضی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1400 ماجده رامیان یارسمی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >