لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,490
نمایش موارد 1301 تا 1350

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1301 مظاهر جنت صادقی مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی کارشناسی ارشد
1302 الهام نعیمی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1303 ارش مقصودی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1304 پیمان عزتی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1305 رباب شهید مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1306 المیرا ملکان مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1307 اسحاق محمدی بهلولی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1308 علیرضا رنجبران مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1309 اشرف خورشیدوند مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1310 فریبا پورحسن مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1311 ندا باباکردی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1312 سیدمحمود طباطبایی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1313 حمید اصغری تبریزی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1314 اعظم خادمی پور مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1315 مرضیه عظیمی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1316 سمیرا براتیان قرقی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1317 مجتبی نصرتی پور مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1318 نادیا رحیمی ببرویی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1319 مرتضی براتی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1320 فاطمه رویینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1321 ریحانه یزدان دوست کاریزکی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1322 محمد مرادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1323 مهدی قلعه نوی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1324 ملیحه مرشدلو مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1325 سمیه اسدی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1326 قادر رستمی تبنق مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1327 ملیحه نظافت مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1328 سیدمحمدجواد حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1329 عاطفه شعبانیان مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1330 نجمه قاسمی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1331 نگین افشارزاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1332 فاطمه هروی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1333 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1334 حنانه صادقی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1335 سارا مقدم حسینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1336 سمانه قشقایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1337 مسعود نیرومند مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1338 بهناز قلعه کاهی رحمت ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1339 سیده رقیه فاطمی پاشکم مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1340 نفیسه حسین ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1341 مهدیه جنتی عطایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1342 سیما ابراهیمی حسین زاده مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1343 سارا سنگ سفیدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1344 تکتم ولی زاده حجار مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی کارشناسی ارشد
1345 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1346 زهرا گرامی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1347 امین بهاری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1348 تکتم دلیران مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1349 محمد جعفری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1350 زهرا نجفی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >