لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,607
نمایش موارد 1251 تا 1300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1251 مهدی شفیع مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1252 محمد شهابی قویونلویی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1253 سیدایمان شریعتی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1254 نسرین ثابت سروستانی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1255 محسن محمدی مقرب مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1256 مهدی ارین مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1257 حسنین عبدالرحمن حسن کریم اللامی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
1258 پریسا محمودی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1259 لعبت کوثری مقدم مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1260 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1261 شبنم افضلی ده زیاری مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1262 علی توکلی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1263 سروش قادری باخرزی مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد
1264 بهنام کشاورز مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد
1265 اسماعیل رنجبر مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد
1266 الهام رجبی مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد
1267 یونس رمضانی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1268 یلدا نجف نیا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1269 حبیبه حاجیان ملکی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1270 بنفشه حیدری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1271 نورالله قنبرزهی گرگیج مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1272 نعیمه مصطفوی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1273 عباس احمدی پارسا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1274 محمدحسین فقیه ایمانی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1275 محمد کردنوغابی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1276 زهرا رشنوبنه عباسی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1277 سارا معماری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1278 سیدمحمود میرخلیلی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1279 معصومه سروش نیا مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1280 اعظم سلیمانی دیزیچه مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1281 علی اکبر علی خانی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1282 ارزو اعلمی دله زی مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1283 علی صبوری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1284 مرجان قوچانیان مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1285 نیما بخشی دهنوی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1286 فاطمه جان نسار مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1287 مهدی کبیر مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1288 فرهاد درفکی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1289 نجمه شکوهی ثانی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1290 جواد جهانگین مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1291 سیده فاطمه قاسمی بنهنگی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1292 مهدی حسین زاده مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1293 نجمه گازرحبیب ابادی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1294 محمد نجفی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1295 یلدا فیلی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1296 رویا شجاعی پور مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1297 انسیه شمسی تواسانی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1298 احمد پزشک مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1299 محمد رمضانی فر مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1300 ام البنین نیازی خاتون اباد مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   11112131415161718192021222324252627282930313233   >