لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 هادی میرزازاده مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1052 رضا شیرین مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1053 فرشته خورسندی مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1054 نجمه افضلی ننیز مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1055 مهسا بهرامی نسب مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1056 ساسان اسفندیاری بهراسمان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
1057 یوسف دهداری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1058 حسن علی بخشی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1059 سکینه کارگرزرندی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1060 محمدنبی خاوری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1061 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1062 سپیده فتح ابادی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1063 محدثه داوری ترشیزی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1064 نرگس نوروزی نوده مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1065 حدیثه گرزین مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1066 مریم قلندری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1067 مهدی محمودی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1068 الهه اعظم رحمتی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1069 بهاره زندی دره غریبی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1070 لعیا انجیلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1071 سلمان واعظی فر مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1072 افسانه شیخیان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1073 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1074 محمدرضا مشکانی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1075 محمدصادق جعفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1076 سمیه جاوید مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1077 افشین فرومند مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1078 شیرین ظریف مرادیان فریمانی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1079 احمد میرزایی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1080 علی رضا ثانی حیدری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1081 نازنین یوسفیان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1082 امین نجفی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1083 سمیرا انصاری پور مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1084 اسما اقبالفر مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1085 حسین نجم عبدالحسین مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1086 الناز خانزاده شادلوسفلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1087 زهرا سیاحی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1088 امین نظام الاسلامی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1089 مریم ترکمنچه مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1090 فاطمه سعادت جوینده مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1091 صابر کلهری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1092 ازاده تعالی مقدم مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1093 نسیبه زارعی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
1094 سمیه پکوک مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1095 خدیجه اذرسا مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1096 وحید پورداز مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1097 علی خدادادی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1098 یگانه یوسف پور مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1099 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
1100 محمدرضا علیزاده مومن مهندسی زراعت کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >