لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,699
نمایش موارد 1001 تا 1050

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1001 سکینه بالنده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1002 اعظم محمدزاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1003 جواد صداقت منش مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1004 جمعه الجمعه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1005 مریم السادات حسینی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1006 سحر عربتیموری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1007 حیدر عبدالله مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1008 نرگس ثابتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1009 مهدی شهابی رکنی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1010 سیده ریحانه کشیک نویس رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1011 جواد باقری اسفاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1012 آزاده مهذب عصمتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1013 شهرزاد جوانمردی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1014 محمدکاظم سلطانی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1015 علی جبله مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1016 مریم نیک قدمی حسینی ئی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1017 مهسا غنی زاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1018 راضیه اهسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1019 سیده طاهره سیادت مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1020 محسن خوشه چرخ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1021 مروان الرفاعی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1022 بهناز امام دوست لیوار مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1023 زهرا سیدابادی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1024 سمیه گاراژیان مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1025 مهتاب امجدی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1026 عادل مشایخی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1027 کریم نقی پوربرج مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد
1028 مهسا مهیاری مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
1029 بهاره بهشتی مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
1030 مسعود شامل مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
1031 یلدا رضایی تزنگی مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
1032 ارزو قاسم زاده مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
1033 شیما اسماعیل پور مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
1034 علی محمدی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1035 نسیبه صداقت گیلاکجانی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1036 مریم سادات حاج میرزایی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1037 اعظم غلامزاده ابقله مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1038 سیدنوید نبوی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1039 پروین رجب زاده برجی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1040 محمد شاه ولیان مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1041 زهرا صفایی زاده مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1042 رضا وحدتی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1043 مونا اقاخانی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1044 فاطمه سروش مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1045 ملیکا امامی ترشیزی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1046 معصومه متانت مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1047 محسن کاظمی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1048 منیژه قهرمان زاده مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1049 مهران حاتمی گوربندی مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1050 سعیده قنبری مهندسی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >