لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,557
نمایش موارد 2451 تا 2500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2451 سیدمحمد حسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2452 مهدی صادقی بخی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2453 مرتضی قاسمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2454 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2455 مهدی صیفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2456 محلا اسمعیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2457 کرارعلی حسین الکعبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2458 الهام فتحی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2459 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2460 میلاد بهرامی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2461 ناهید سیدابراهیمیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2462 هادی جمشیدی کارگر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2463 مونا ضمیری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2464 فهیمه امیردادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2465 بیداء عبدالرضا حمدان حمدان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2466 شیما حیدری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2467 میترا اعلمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2468 بهروز بلوریان حقیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2469 امیر حسینی عشرت ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2470 هادی کلماتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2471 بهناز الهامی نیا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2472 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2473 کیوان نالایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2474 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2475 علی اخوان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2476 ریحانه علی زاده عربی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2477 رامین زارعی سبزوار مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2478 فاطمه عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2479 علی گنج بخش مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2480 علی اصغری رستمکلائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2481 مسعود قربانزاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2482 پروین پناهی پارسا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2483 پریسا باقرزاده خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2484 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2485 علی محمد عزیز الحسینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2486 وجیهه صالحی نژاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2487 فاطمه بامری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2488 عاطفه امید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2489 محسن شاهی لایین مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2490 محمد کرابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2491 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2492 حمید مهرزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2493 نوشین افتخاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2494 مایده کافیان صفری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2495 زهرا فرهنگی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2496 نسیم صدیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2497 فاطمه حسن پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2498 امین صفائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2499 علی حسن اسماعیل الباوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2500 محمدرضا محمدنیای قرایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112131414243444546474849505152   >