لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,315
نمایش موارد 2251 تا 2300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2251 فاطمه بامری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2252 شیما حیدری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2253 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2254 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2255 هادی کلماتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2256 مهدی صادقی بخی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2257 میثاق سادات حجازی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2258 امیر حسینی عشرت ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2259 علی سالم رشید رشید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2260 حنین المجمعی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2261 الهام فتحی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2262 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2263 قاسم نوروزی فخرداود مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2264 بیداء عبدالرضا حمدان حمدان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2265 مهراد قربانی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2266 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2267 ویدا عادلی مسبب مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2268 الهام میرزایی حصاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2269 تینا افشار قوچانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2270 فهیمه امیردادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2271 جواد کریمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2272 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2273 عاطفه امید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2274 نوشین افتخاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2275 محمد کرابی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2276 فاطمه عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2277 احمد فتلاوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2278 زهرا پژیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2279 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2280 محلا اسمعیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2281 ریحانه علی زاده عربی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2282 مهناز رضوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2283 مهدی صیفی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2284 امرکریم طعمه طعمه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2285 حانیه رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2286 پریسا باقرزاده خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2287 پویان رحمان زاده گروی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2288 وجیهه صالحی نژاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2289 سیدسجاد اعمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2290 مسعود قربانزاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2291 بهناز الهامی نیا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2292 فرزانه نامدارسیوکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2293 حسن حبیبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) کارشناسی ارشد
2294 اسماعیل محمدیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) کارشناسی ارشد
2295 احمدموسی تقی الخلخالی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2296 سروش امیدوار طهرانی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2297 فرهاد کاظمی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2298 سمینه بلوچزهی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2299 سیدسالار قاضی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2300 سید بنیامین غفوریان یخ فروش مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111213132333435363738394041424344454647   >