لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,199
نمایش موارد 2151 تا 2199

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
2151 امین صفائی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2152 بیداء عبدالرضا حمدان حمدان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2153 فاطمه عباسی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2154 عقیل شاکرراضی زینی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2155 فرزانه نامدارسیوکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2156 حانیه رخشانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2157 مهدی صادقی بخی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2158 هادی جمشیدی کارگر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2159 هادی کلماتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2160 امرکریم طعمه طعمه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2161 مهراد قربانی مقدم مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2162 الهام فتحی پور مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2163 فرشته عبادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2164 امیر حسینی عشرت ابادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2165 مایده کافیان صفری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2166 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2167 محمدصادق احمدی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2168 رقیه سجادی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2169 پریسا باقرزاده خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2170 فاطمه بامری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2171 وحید توانا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2172 وجیهه صالحی نژاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2173 ناهید سیدابراهیمیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2174 نوشین افتخاری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2175 دانیال سهیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2176 محمد اعتصام مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2177 محلا اسمعیلی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
2178 اسماعیل محمدیان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) کارشناسی ارشد
2179 حسن حبیبی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز(آموزش محور) کارشناسی ارشد
2180 فرهاد کاظمی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2181 حدیثه مرادی ثانی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2182 احمدفهیم مقصودی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2183 فرح عامر محمود مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2184 سمینه بلوچزهی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2185 سیدسالار قاضی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2186 نگین شفیع نژاد مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2187 احمد بلال جامی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2188 حسین پورسامان مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2189 زهراء کاظم علی العتبی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2190 رضا باباپورسکه مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2191 سروش امیدوار طهرانی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2192 سید بنیامین غفوریان یخ فروش مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2193 احمدموسی تقی الخلخالی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2194 سیدمجتبی میراقاجانیان بابلی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2195 فرهاد ادرسیان مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2196 مینا فتوتی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2197 علی کاظمی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2198 میلاد نیازی رضوی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد
2199 عبدالصمد سارانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111213132333435363738394041424344