لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - مهندسی

موارد یافت شده : 2,212
نمایش موارد 1951 تا 2000

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1951 احمدجواد کاظم مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1952 حمیده حاجی آبادی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1953 مرتضی مرادی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1954 ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1955 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1956 سمیه سلطانی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1957 بهاره بافنده مایوان مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1958 فتانه زرین کلام مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1959 رضا گداز مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1960 زهرا اسکندری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1961 باقر سلامی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1962 اشرف السادات حیدری یزدی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1963 سولماز مرادی مقدم مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1964 مرتضی خانی دهنوئی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1965 امید فلاح مهرجردی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1966 حسین خسروی رشخواری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1967 سیدمحمد رضوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1968 مسعود خسروی فارمد مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1969 فاطمه بنایی هروان مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1970 مریم خراشادیزاده مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1971 روح اله قاسم پورکلاته قدم مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1972 حسن صفری نادری مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1973 علاء طعیمه عبدالکاظم البوصالح مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1974 علی احمدیان رمکی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1975 مریم خدابخش مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1976 علی ریاحی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1977 مهسا فضایلی جوان مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1978 محمد رضایی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1979 کامبیز شجاعی قندشتنی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1980 سیدکاظم شکفته مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1981 بهاره بهکمال مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1982 بهناز عبدالهی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1983 لیلی ازقندی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
1984 فاطمه چارلنک بختیاری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1985 ملیحه جاویدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1986 مفازالیقین حسون مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1987 سهیلا اشکذری طوسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1988 جلال سخدری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1989 سید محسن صفوی کوهساره مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1990 امین رضاییان دلویی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1991 سیدسعید میرپورمرزونی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1992 صادق صحت بخش مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1993 راضیه رضایی صالح مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1994 نضال احمد حمدی جواد قیومجی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1995 مهدی خانی دهنویی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1996 سمانه شریف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1997 فاطمه پورغلامعلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1998 ملیحه باحکمت مشهد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
1999 مهری صدوقی یزدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
2000 محمدرضا یگانه زاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   11121313233343536373839404142434445   >