لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم تربیتی و روانشناسی

موارد یافت شده : 599
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ریحانه شوقی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
2 مریم دلواری آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
3 سمیه نصرالهی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
4 سیدعلیرضا شاه حسینی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
5 علیرضا سلامی سدهی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
6 بهار گرمابی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
7 الهام رفیعی طرقبه آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
8 اکرم غلامی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
9 عاطفه شریعتی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
10 مینا یاوری آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
11 سعیده سادات موسوی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
12 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
13 امین بابادی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
14 معصومه عیلامی رودمعجنی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
15 مرضیه کهندل برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
16 سمیه قاضی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
17 حمیده پاک مهر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
18 فاطمه سادات جعفرنیا برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
19 سیدعلی قادری برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
20 زهرا وقاری زمهریر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
21 سعیده حقیق برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
22 الهه حسین پوریزدانی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
23 مرتضی نقره ای برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
24 محترم معصومی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
25 مسعود بیاضی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
26 سیده فهیمه ارفعی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
27 یگانه اکبری برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
28 اعظم بیگلری برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
29 محمدحسین بهرامی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
30 یاسر عطایی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
31 زهرا نوذری کیسمی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
32 حدیث کرمی قلعه جوق برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
33 اکرم غلام نیا برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
34 عفراء عارفی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
35 ایت اله بهمدی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
36 هاجر تجاری مقدم برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
37 جواد اژدری برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
38 فاطمه ناظمی طرقبهی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
39 مرضیه محمدی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
40 الهام گرایلی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
41 میلاد سلامتی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
42 حمیدرضا کاظمی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
43 فاطمه جهانگرد تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
44 میلاد میرجلیلی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
45 سمانه محبوبی پور تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
46 مهدی پوریزدیان محمداباد تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
47 زهرا اهنی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
48 علی رحمانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
49 علی غلامی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
50 زهرا کربلایی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112   >