لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 294
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سکینه سادات جابر مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
2 محمدعلی جابر جابر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
3 طیبه جابری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
4 هانیه جاجرمی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
5 نگار جاجرمی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
6 عماد جاجرمی مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
7 زینب جادری علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
8 محمدعبدالحسن جاسم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 وجیهه جامع چناربو علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
10 علی جامعی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
11 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
12 پگاه جامی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
13 حسین جامی الاحمدی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
14 زری جامی الاحمدی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
15 نسترن جامی خراسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
16 هدا جان نثار احمدی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
17 فاطمه جان نسار مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
18 محسن جان پور دشتی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
19 مریم جانعلی زاده قزوینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
20 محمدباقر جانقلی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
21 جواد جانپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
22 عباس جانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
23 ستاره جاهدناوخ زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
24 محجوبه جاهدی منصوری فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
25 سعید جاهدی پور بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
26 محمدجواد جاودان زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
27 زهرا جاودان اشتیوانی ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
28 هادی جاودانی شاهدین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
29 بنیامین جاودانی یکتا مهندسی عمران - مهندسی آب کارشناسی ارشد
30 طاهره جاودانیان زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد
31 محمد هادی جاوید جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
32 سیدمحمدامین جاوید مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
33 حامد جاویدتهرانی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
34 سیدمصطفی جاویدحسینی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی) کارشناسی ارشد
35 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 جواد جاویدنیا الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
37 علی جاویدنیا شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
38 فاطمه جاویدی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
39 ملیحه جاویدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
40 رضا جاویدی صباغیان مهندسی عمران - آب دکتری (Ph.D)
41 محبوبه جاویدی صرافان مشهد شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
42 مجتبی جاویدی قراچه مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
43 مریم جاویدی مقدم زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
44 الهه جباری زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
45 آتنا جباری الم دشت شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
46 طاهره جباری خان به بین ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
47 نعمان عطیه جبر حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
48 مشرق یوسف جبر جبر زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
49 ایسر عبود جبر جبر زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
50 عبدالحسن بحلس جبر فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456   >