لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 298
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سیدخلیل جابر مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
2 محمدعلی جابر جابر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
3 علاء حاتم جابر جابر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
4 طیبه جابری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
5 علی جابری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
6 فرزانه جابری مفرد مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
7 هانیه جاجرمی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
8 نگار جاجرمی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
9 زینب جادری علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
10 علی کاظم جاسم جاسم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
11 وجیهه جامع چناربو علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
12 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
13 نجمه جامی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
14 حسین جامی الاحمدی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
15 فاطمه جامی خاکشور ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد
16 نسترن جامی خراسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
17 هدا جان نثار احمدی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
18 فاطمه جان نسار مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
19 محسن جان پور دشتی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
20 مریم جانعلی زاده قزوینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
21 جواد جانپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
22 روح اله جانی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
23 عباس جانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
24 سمیه جانی بورنگ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
25 ستاره جاهدناوخ زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
26 علی جاهدی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
27 محجوبه جاهدی منصوری فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
28 سعید جاهدی پور بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
29 محمدجواد جاودان زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
30 زهرا جاودان اشتیوانی ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
31 فاطمه جاودانی اشکبار زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
32 بنیامین جاودانی یکتا مهندسی عمران - مهندسی آب کارشناسی ارشد
33 مریم جاوید الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
34 محمد هادی جاوید جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
35 سمیه جاوید مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
36 حامد جاویدتهرانی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
37 مهسا جاویدمهر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
38 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
39 جواد جاویدنیا الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
40 علی جاویدنیا شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
41 فاطمه جاویدی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
42 ملیحه جاویدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
43 محبوبه جاویدی صرافان مشهد شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
44 عاطفه جاویدی صفایی مفرد مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
45 مجتبی جاویدی قراچه مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
46 حنانه جباری الم دشت ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
47 طاهره جباری خان به بین ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکتری (Ph.D)
48 شعیب جباری قلعه خاکی مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
49 حیدر عبدجبر جبر تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
50 نعمان عطیه جبر حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456   >