لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 303
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سکینه سادات جابر مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
2 محمدعلی جابر جابر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
3 طیبه جابری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
4 هانیه جاجرمی آموزش زبان انگلیسی دکترای تخصصی (Ph.D)
5 نگار جاجرمی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
6 عماد جاجرمی مهندسی مواد و متالورژی دکترای تخصصی (Ph.D)
7 زینب جادری علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
8 محمدعبدالحسن جاسم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 وجیهه جامع چناربو علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
10 علی جامعی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
11 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
12 پگاه جامی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
13 حسین جامی الاحمدی زبان و ادبیات عرب دکترای تخصصی (Ph.D)
14 زری جامی الاحمدی زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی (Ph.D)
15 نسترن جامی خراسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
16 محسن جان پور دشتی حکمت متعالیه دکترای تخصصی (Ph.D)
17 هدا جان نثار احمدی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکترای تخصصی (Ph.D)
18 فاطمه جان نسار مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
19 جواد جانپور بیوتکنولوژی کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
20 مریم جانعلی زاده قزوینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکترای تخصصی (Ph.D)
21 محمدباقر جانقلی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
22 عباس جانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
23 زهرا جاودان اشتیوانی ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
24 هادی جاودانی شاهدین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
25 بنیامین جاودانی یکتا مهندسی عمران - مهندسی آب کارشناسی ارشد
26 طاهره جاودانیان زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد
27 محمد هادی جاوید جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکترای تخصصی (Ph.D)
28 سیدمحمدامین جاوید مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
29 حامد جاویدتهرانی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
30 سیدمصطفی جاویدحسینی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی) کارشناسی ارشد
31 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
32 جواد جاویدنیا الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی (Ph.D)
33 علی جاویدنیا شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
34 فاطمه جاویدی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی (Ph.D)
35 ملیحه جاویدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکترای تخصصی (Ph.D)
36 رضا جاویدی صباغیان مهندسی عمران - آب دکترای تخصصی (Ph.D)
37 محبوبه جاویدی صرافان مشهد شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
38 مجتبی جاویدی قراچه مکانیک ماشینهای کشاورزی دکترای تخصصی (Ph.D)
39 مریم جاویدی مقدم زمین شناسی ـ اقتصادی دکترای تخصصی (Ph.D)
40 بنفشه جاهد آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
41 ستاره جاهدناوخ زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
42 سعید جاهدی پور بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکترای تخصصی (Ph.D)
43 محجوبه جاهدی منصوری فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
44 الهه جباری زمین شناسی ـ اقتصادی کارشناسی ارشد
45 آتنا جباری الم دشت شیمی - شیمی آلی دکترای تخصصی (Ph.D)
46 طاهره جباری خان به بین ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی دکترای تخصصی (Ph.D)
47 نعمان عطیه جبر حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
48 ایسر عبود جبر جبر زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
49 عبدالحسن بحلس جبر فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
50 زهرا جبلی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567   >