لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 1,307
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 نوراحمد محمدخانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
152 غلامرضا محمددادی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
153 حامد محمددوست تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
154 غلام رسول محمدرحیمی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دکتری (Ph.D)
155 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
156 حسین محمدرضانژاد آمار ریاضی کارشناسی ارشد
157 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
158 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
159 سیدحسین محمدزاده اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
160 سارا محمدزاده حسابداری کارشناسی ارشد
161 عاطفه محمدزاده حسابداری کارشناسی ارشد
162 فرزانه محمدزاده حسابرسی کارشناسی ارشد
163 مهدی محمدزاده حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
164 مرضیه محمدزاده ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
165 رضا محمدزاده ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد
166 فاطمه محمدزاده زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری (Ph.D)
167 زهرا محمدزاده زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
168 محبوبه محمدزاده فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
169 جواد محمدزاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
170 اعظم محمدزاده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
171 محمد محمدزاده مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
172 زهرا محمدزاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
173 محمدباقر محمدزاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
174 نوید محمدزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
175 محمد محمدزاده ابراهیمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
176 راضیه محمدزاده طهرانچی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
177 اعظم محمدزاده قصر برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
178 مرتضی محمدزاده مقدم علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
179 سجاد محمدزاده وطن چی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
180 زینب محمدزاده گروه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
181 همایون محمدشاهی ترجمه دکتری (Ph.D)
182 بی نظیر محمدعلی زاده سامانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
183 احسان محمدعلی نیا مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
184 علی محمدعینی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
185 محسن محمدلو مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
186 نسیبه محمدنژاداقدم بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
187 رحیم بخش محمدنژادلجی علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
188 سعیده محمدنژادکاسف مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
189 سعید محمدنیا روانشناسی دکتری (Ph.D)
190 ارزو محمدهاشمی علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی) دکتری (Ph.D)
191 معصومه محمدپرست طبس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
192 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
193 مرضیه محمدپور حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
194 مژگان محمدپور ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکتری (Ph.D)
195 محمد محمدپور زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
196 نیلوفر محمدپوردوغ ابادی مشاوره دکتری (Ph.D)
197 مرتضی محمدپورمقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
198 احمد محمدپورمقدم گلشن ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
199 الهام محمدپورکاریزکی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
200 مرتضی محمدی آمار دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627   >