لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ل

موارد یافت شده : 56
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 زهرا لاری زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
2 شمیم لاریجانی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 هادی لباف خانیکی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
4 سیده فاطمه لبافی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
5 احسان لجمیری جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
6 زینب لسانی علوم شناختی گرایش اعصاب شناختی - مغز و شناخت دکتری (Ph.D)
7 احمد لشکری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
8 مهدی لشکری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 مصطفی لشکری دربندی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
10 زهرا لشکری پور مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
11 مرتضی لشگری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
12 سمانه لطف اللهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
13 شهرزاد لطفعلی ثانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
14 مجتبی لطفی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 لعیا لطفی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
16 حدیثه لطفی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
17 حمیده لطفی مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
18 عطیه لطفی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
19 نبی لطفی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
20 مسعود لطفی مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور کارشناسی ارشد
21 طاهره لطفی خاچکی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
22 مریم لطفی قرایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
23 رضا لطفی نوقابی علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
24 علی لطفیان مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
25 مهدیه لطیف زاده حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
26 ابراهیم لطیفی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
27 هدا لطیفی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
28 زهرا لطیفی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
29 پوریا لطیفی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
30 مهسا لطیفی کاهو شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
31 دانیال لطیفیان اصفهانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
32 نگین لعل زکریا شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
33 مصطفی لعل شاطری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
34 سیدسجاد لعل قالیباف مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
35 ارمین لعل نوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
36 هاشم لعل یوسفی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
37 سمانه لعلی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
38 محمد لعلی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
39 غزاله لعلیانی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
40 فاطمه لقای رودی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
41 کیان لقمان پور مهندسی عمران گرایش زلزله کارشناسی ارشد
42 زهرا لقمانی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
43 مریم لقمانی خوزانی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
44 اسماعیل لقمانی دوین علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
45 افشین لقمانی مقدم طوسی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
46 حمید لنگران طرقبه مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
47 امال هادی لحمود لهمود آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
48 محمد لوایی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
49 علی هانی لوزان لوزان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
50 مریم لونی ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12   >