لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 156
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 امیررضا غازی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
2 غزاله غازی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف دکتری (Ph.D)
3 هدی عامر غانم غانم مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
4 حنان محمدجواد غانمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
5 جمیله غایبی جعفراباد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
6 ایمان غدیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
7 فاطمه غدیری فریمانی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
8 محیا غراب مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
9 صادق غرابادیان حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
10 محمدرضا غرویان حسابداری کارشناسی ارشد
11 صدیقه غرویان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
12 احمد غریب جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
13 عطیه غریب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
14 زبیده غریب زاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
15 فروغ غریبی منفرد ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
16 زهرا غزالی پور زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
17 مینا غزایی یان علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
18 منصوره غزنوی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
19 زهرا غزنوی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
20 علیرضا غزنوی تربقان مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
21 ماجد غزی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
22 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
23 نادیا غضنفری مقدم ترجمه دکتری (Ph.D)
24 صالحه غضنفری مقدم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
25 نگین غظنفری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
26 میلاد غفارنیا مهندسی معماری کارشناسی ارشد
27 علی غفارپور حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
28 صادق غفارپور زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
29 الهام غفاری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
30 مهسا غفاری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
31 سپیده غفاری حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
32 سمانه غفاری شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
33 الهه غفاری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
34 کیمیا غفاری مدیریت فنآوری اطلاعات دکتری (Ph.D)
35 سپهر غفاری مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور کارشناسی ارشد
36 اسماعیل غفاری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی دکتری (Ph.D)
37 جلاله غفاری راد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
38 محمدامین غفاری شاد ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
39 سیدمیلاد غفاری شیروان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
40 حسن غفاری فوزی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
41 احسان غفاری مقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
42 سیدحسین غفاریان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
43 ازاده غفاریان زرعی حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
44 سیده سعیده غفاریان طباطبایی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
45 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
46 ارش غفاریان کلاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
47 پروانه غفرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
48 دامون غفرانی طبری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
49 بهناز غفلتی فیض آبادی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
50 مصطفی غفوری اصل آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >