لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ژ

موارد یافت شده : 4
نمایش موارد 1 تا 4

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 کیانا ژاله آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
2 صفا ژاله علوم دامی - تغذیه دام دکتری (Ph.D)
3 فاطمه ژانداری مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
4 هانیه ژرفی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد

صفحه :