لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 32
نمایش موارد 1 تا 32

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ریحانه ذاکرالحسینی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
2 حمیده ذاکری جزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
3 مژگان ذاکری حسن ابادی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
4 فاطمه ذاکری سیس زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
5 فاطمه ذاکری فرد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
6 محمد ذاکری ویرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
7 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
8 محبوبه ذاکرین نوبندگانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
9 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
10 معصومه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
11 مریم ذبیحی علوم اقتصادی - اقتصاد پولی دکتری (Ph.D)
12 علیرضا ذبیحی خرق مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
13 سید محمد ذبیحی مداح مهندسی برق - مخابرات دکتری (Ph.D)
14 فاطمه ذقنی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
15 محمدحسین ذوالفقارارانی حسابداری دکتری (Ph.D)
16 حمید ذوالفقاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
17 فاطمه ذوالفقاری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
18 نسرین السادات ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
19 جعفر ذوالفقاری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
20 بهروز ذوالفقاری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
21 مسعود ذوالفقاریان حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
22 مهدی ذوقدارمقدم آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
23 بهاره ذوقی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
24 سجاد ذوقی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
25 محسن ذوقی بدراباد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
26 الهام ذوقی بیلندی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
27 فاطمه ذوقی چناربوئی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
28 گلناز ذکا فیزیک گرایش فیزیک نظری دکتری (Ph.D)
29 هومن ذکا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
30 حمیدرضا ذکاوتی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
31 محمود ذکاوتی پور حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
32 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد

صفحه :