لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,677
نمایش موارد 951 تا 1000

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
951 رنا علی ناجی الجزائری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
952 مرتضی الجعیفری حسابداری کارشناسی ارشد
953 خوله جابر مطر الجعیفری زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
954 مثنی ارشد علیوی الجعیفری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
955 منی قاسم معارج الجعیفری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
956 زهراءمنیراحمد الجعیفری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
957 حامد کطان جواد الجلیحاوی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
958 جمعه الجمعه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
959 اخلاص غالب عبدالکاظم الجمیلی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
960 هدیل الجنابی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
961 صفا زهیر عبید الجنابی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
962 زینب الجنابی فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
963 مهند الجنابی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
964 هجران عبود کاظم الجنابی مهندسی عمران - خاک و پی کارشناسی ارشد
965 عمار حسین احمد الجنابی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
966 علی عباس طعان الجنابی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
967 نورالدین محمد ابراهیم الجناحی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
968 محمد الجهنی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
969 ازل فاضل الجوازری زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
970 عبدالحسین ریسان حسین الجوخان حسابداری کارشناسی ارشد
971 نهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
972 کرار حیدر زاجی الحاج مکی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
973 سجی سالم یوسف الحارس آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
974 شیرین توفیق علی الحافظی حسابداری کارشناسی ارشد
975 رفعت فرحان حمید الحجاج رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
976 ریاض طعمه حسین الحجاری فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
977 ایهاب کریم کاظم الحجی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
978 حسنین رحیم محمد الحریشاوی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
979 علی داخل صخیل الحسانی حسابداری کارشناسی ارشد
980 محمدسالم عبدالامیر الحسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
981 فائزه الحسن مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
982 نور الحسناوی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
983 وسن کامل عفلوک الحسناوی مدیریت - رفتارسازمانی دکتری (Ph.D)
984 محمدعبدالکاظم ناصر الحسین مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
985 محمد صدام فلحی الحسینی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
986 محمد علی عبود الحسینی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
987 حسین الحسینی مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
988 ایه عماد فخرالدین الحسینی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
989 ریاض حمود موات الحفاظی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
990 سلیم الحفیان زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
991 جهاد مدلول عبید الحلفی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
992 زین العابدین صالح کریم الحلفی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دکتری (Ph.D)
993 زینب رعد احمد الحمدانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
994 فراس ریاض مراد الحمدانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
995 حسین الحمنداوی حسابداری کارشناسی ارشد
996 دموع فلاح جوده الحمیداوی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
997 احمد موسی عذیب الحنتوشی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
998 احمد الحواط تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
999 اثمارسالم زوید الحول آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1000 احمدسالم زوید الحول آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >