لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,559
نمایش موارد 951 تا 1000

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
951 رافد الزبیدی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
952 محسن عبدالخضرمهدی الزبیدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
953 اکرام خضیر عباس الزبیدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
954 تحسین صبار فیاض الزبیدی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
955 حسین علی حسین الزبیدی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
956 ابتهال کاظم عزره الزبیدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
957 حسنین مهدی علوان الزبیدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
958 صبا علاوی طعمه رضا الزرکانی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
959 حیدر نعیم حمزه الزوامل زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
960 وهاب عبید جوده الزیادی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
961 فرید ناظم جلاب الزیادی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
962 بیدا ریاض حسین الزیادی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
963 غانم محمدحاجم الزیادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
964 جواد بلبل حمود الزیداوی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
965 احمدفالح عبدالحسن الساعدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
966 انمار هیثم نعمه الساعدی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
967 میعاد لفته عبدالکریم الساعدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
968 ابراهیم خضیر عبد الساعدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
969 اسراء منذررشید الساعدی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
970 ایاد الساعدی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
971 محمد السالم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
972 حسین السامرایی حسابداری کارشناسی ارشد
973 هانیه الستی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
974 فرقد السعدی حسابداری کارشناسی ارشد
975 ضرغام السعدی ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی (تحقیق در عملیات) کارشناسی ارشد
976 زینه عماد ناصر السعیدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
977 دعاءنذیر خضیر السعیدی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
978 زهراء السلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
979 جاسم محمدراضی السلطان زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
980 حیدر علی خضر السلمانی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
981 آیات کاظم غانم السلیط زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
982 اسامه عبدالکریم مهدی السهلانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
983 صلاح مهدی جبار السوادی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
984 علی کاظم رزاق السوادی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
985 احمد السودانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
986 تغرید حسون عباس السیلاوی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
987 رفل ناصرحسین الشاملی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
988 عمار الشاهین مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
989 غزوان ایادخالد الشبلاوی حسابداری دکتری (Ph.D)
990 حسنین الشبلاوی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
991 بتول عبدالزهره الشبلی الشبلی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
992 ارقی رحیم غثوان الشجیری زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
993 حیدر زعیبل مریض الشحمانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
994 سلام الشحمانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
995 هدیر مظفر فلیح الشحمانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
996 ظافر معیوف داحس الشدود مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
997 زینب عبدالحسن علی الشرع زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
998 حسین کریم بادی الشرهانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
999 مریم الشریفی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1000 صفاء ماجدفخری الشریفی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >