لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,499
نمایش موارد 901 تا 950

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
901 مهند رووف جاسم محمد الدهیباوی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
902 فاطمه فوادکاظم الدورکی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
903 حیدر کریم عبدالامیر الراضی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
904 انفال محمدکاظم الربیعی آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
905 نور عامر عبدالامیر الرماحی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
906 دعاء حمیدمجید الرویشدی مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
907 حسین الرکابی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
908 حیدر کریم عامر الرکابی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
909 نورالدین سمیر مجید الرکابی مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
910 ذوالفقار الزاملی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
911 رزاق کصادکریم الزاملی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
912 محمد الزاملی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
913 رافد الزبیدی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
914 محسن عبدالخضرمهدی الزبیدی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
915 اکرام خضیر عباس الزبیدی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
916 حسین علی حسین الزبیدی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
917 ابتهال کاظم عزره الزبیدی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
918 حسنین مهدی علوان الزبیدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
919 صبا علاوی طعمه رضا الزرکانی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
920 حیدر نعیم حمزه الزوامل زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
921 وهاب عبید جوده الزیادی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
922 فرید ناظم جلاب الزیادی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
923 بیدا ریاض حسین الزیادی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
924 غانم محمدحاجم الزیادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
925 جواد بلبل حمود الزیداوی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
926 احمدفالح عبدالحسن الساعدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
927 انمار هیثم نعمه الساعدی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
928 میعاد لفته عبدالکریم الساعدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
929 ابراهیم خضیر عبد الساعدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
930 اسراء منذررشید الساعدی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
931 ایاد الساعدی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
932 محمد السالم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
933 حسین السامرایی حسابداری کارشناسی ارشد
934 هانیه الستی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
935 فرقد السعدی حسابداری کارشناسی ارشد
936 ضرغام السعدی ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی (تحقیق در عملیات) کارشناسی ارشد
937 زینه عماد ناصر السعیدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
938 دعاءنذیر خضیر السعیدی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
939 زهراء السلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
940 جاسم محمدراضی السلطان زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
941 حیدر علی خضر السلمانی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
942 آیات کاظم غانم السلیط زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
943 اسامه عبدالکریم مهدی السهلانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
944 صلاح مهدی جبار السوادی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
945 علی کاظم رزاق السوادی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
946 احمد السودانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
947 تغرید حسون عباس السیلاوی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
948 رفل ناصرحسین الشاملی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
949 عمار الشاهین مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
950 غزوان ایادخالد الشبلاوی حسابداری دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >