لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1601 تا 1650

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1601 عقیل ایرانمنش مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
1602 علی ایرانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1603 حسین ایرانیان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1604 مهسان ایرجی فر علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
1605 مرتضی ایرجی مارشک مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1606 یونس ایرندگانی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دکتری (Ph.D)
1607 سمانه ایروانی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
1608 ثمین ایروانی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1609 سیما ایروانی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
1610 منیر ایروانی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
1611 دانیال ایروانی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1612 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1613 مهدی ایروانی کازار علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1614 سمیه ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1615 حدیث ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1616 رمضانعلی ایزانلو الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
1617 قاسم ایزانلو علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1618 رضا ایزانلو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1619 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1620 امین ایزانلو مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1621 مرتضی ایزانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1622 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1623 مرتضی ایزدجو فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1624 زینب ایزدخواستی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1625 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1626 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1627 مجید ایزدخواه علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد
1628 میرشهاب الدین ایزدخواه مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
1629 فاطمه ایزدسرشت روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1630 حمیدرضا ایزدنیا علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
1631 زکیه ایزدپناه شهری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد
1632 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1633 فرزانه ایزدپناه محمدابادی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1634 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1635 سمانه ایزدی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1636 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1637 لیلا ایزدی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1638 زینب ایزدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1639 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1640 کاظم ایزدی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1641 اسرا ایزدی فر مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1642 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1643 محمد ایزدی گنابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1644 حمید ایزدیان فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1645 اعظم سادات ایزی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1646 سعید ایستگلدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1647 اسداله ایل بیگی زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1648 سعید ایل بیگی قلعه نی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1649 فرشته ایلانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
1650 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >