لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,560
نمایش موارد 1501 تا 1550

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1501 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1502 مهدی ایروانی کازار علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1503 سمیه ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1504 حدیث ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1505 رمضانعلی ایزانلو الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
1506 قاسم ایزانلو علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1507 رضا ایزانلو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1508 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1509 امین ایزانلو مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1510 مرتضی ایزانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1511 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1512 مرتضی ایزدجو فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1513 زینب ایزدخواستی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1514 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1515 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1516 مجید ایزدخواه علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد
1517 میرشهاب الدین ایزدخواه مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
1518 فاطمه ایزدسرشت روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1519 حمیدرضا ایزدنیا علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
1520 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1521 فرزانه ایزدپناه محمدابادی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1522 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1523 سمانه ایزدی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1524 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1525 لیلا ایزدی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1526 زینب ایزدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1527 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1528 کاظم ایزدی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1529 اسرا ایزدی فر مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1530 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1531 محمد ایزدی گنابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1532 حمید ایزدیان فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1533 اعظم سادات ایزی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1534 سعید ایستگلدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1535 اسداله ایل بیگی زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1536 سعید ایل بیگی قلعه نی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1537 فرشته ایلانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
1538 زکیه ایلدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1539 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1540 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
1541 مرتضی ایمان پور شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1542 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1543 نرگس ایمانی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1544 سیما ایمانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1545 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
1546 فاطمه ایمانی اقکاریز مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1547 پیمان ایمانی جاجرمی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1548 محبوبه ایمانی زاده شریف پور علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
1549 مرضیه ایمانی فر مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1550 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111212223242526272829303132   >