لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,452
نمایش موارد 1401 تا 1450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1401 قاسم ایزانلو علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1402 رضا ایزانلو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1403 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1404 امین ایزانلو مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1405 مرتضی ایزانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1406 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1407 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1408 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1409 مجید ایزدخواه علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد
1410 میرشهاب الدین ایزدخواه مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
1411 فاطمه ایزدسرشت روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1412 حمیدرضا ایزدنیا علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
1413 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1414 فرزانه ایزدپناه محمدابادی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1415 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1416 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1417 لیلا ایزدی شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
1418 زینب ایزدی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1419 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1420 کاظم ایزدی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1421 اسرا ایزدی فر مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1422 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1423 محمد ایزدی گنابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1424 اعظم سادات ایزی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1425 سعید ایستگلدی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1426 اسداله ایل بیگی زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1427 سعید ایل بیگی قلعه نی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1428 فرشته ایلانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
1429 زکیه ایلدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1430 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1431 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
1432 مرتضی ایمان پور شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
1433 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1434 هانیه ایمانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1435 نرگس ایمانی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1436 سیما ایمانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1437 سیده الهه ایمانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
1438 فاطمه ایمانی اقکاریز مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1439 پیمان ایمانی جاجرمی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1440 محبوبه ایمانی زاده شریف پور علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
1441 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1442 حمیدرضا ایمانی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1443 الهام ایمانی کجلار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری دکتری (Ph.D)
1444 مسعود ایمانیان اردبیلی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
1445 محمدحسن ایمانیه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
1446 شفیع احمد ایوبی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1447 جواد ایوبی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1448 میرمحمد ایوبی علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی دکتری (Ph.D)
1449 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1450 سعید ایینه مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >