لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1401 تا 1450

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1401 سمیرا امینی بازیانی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
1402 فهیمه امینی راد مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1403 زهرا امینی روشن تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
1404 معصومه امینی زاده آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1405 میلاد امینی زاده اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
1406 بهروز امینی سورانی فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد
1407 سمانه امینی مشهدی علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دکتری (Ph.D)
1408 مهری امینی کمرودی باکتری شناسی کارشناسی ارشد
1409 شهرزاد امینیان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1410 اکرم امینیان فیزیولوژی کارشناسی ارشد
1411 افسانه امینیان مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1412 فریده امینیان طوسی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
1413 مصطفی امینیان مقدم مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1414 احسان انامرادی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1415 سیداحمد انتخاب الموذن حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1416 علی انتظارعرب زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
1417 ازاده انتظاری بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)
1418 سروش انتظاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1419 اکرم انتظاری مهدی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
1420 علیرضا انتظامی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
1421 فاطمه انجامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1422 بهاره انجم شعاع مشاوره دکتری (Ph.D)
1423 امین انجم شعاع مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
1424 لعیا انجیلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1425 زهره اندیشه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1426 مژگان انسان مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1427 مهرانگیز انسان مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
1428 سیده فاطمه انصارمحمدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1429 رضا انصاری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
1430 زینب انصاری زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد
1431 سیدمحمدمنیر انصاری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1432 منصور انصاری مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
1433 مینا انصاری مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1434 محمد انصاری مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1435 اشکان انصاری مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
1436 فهیمه انصاری رام مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
1437 وجیهه انصاری رام مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1438 احمد انصاری فر آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
1439 الهام انصاری فر علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
1440 احمد انصاری فرد مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
1441 سمیه انصاری محسنی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
1442 مجید انصاری محسنی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1443 حسین انصاری نیا مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
1444 سمیرا انصاری پور مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
1445 ابراهیم انصاریان مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
1446 زهرا انصاریان مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1447 علی انعامی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
1448 شادی انفرادی آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
1449 حسین انفرادی حسن اباد علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1450 مهدی انواری نسب فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334   >