لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,674
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 صبا علاوی طعمه رضا الزرکانی تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1052 حیدر نعیم حمزه الزوامل زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
1053 فرید ناظم جلاب الزیادی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1054 غانم محمدحاجم الزیادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1055 جواد بلبل حمود الزیداوی حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
1056 مثنی الزیداوی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1057 احمدفالح عبدالحسن الساعدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1058 انمار هیثم نعمه الساعدی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1059 میعاد لفته عبدالکریم الساعدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1060 ابراهیم خضیر عبد الساعدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1061 اسراء منذررشید الساعدی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
1062 ایاد الساعدی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1063 محمد السالم حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1064 هانیه الستی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
1065 رسل السرای آمار ریاضی کارشناسی ارشد
1066 فرقد السعدی حسابداری کارشناسی ارشد
1067 ضرغام السعدی ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی (تحقیق در عملیات) کارشناسی ارشد
1068 زینه عماد ناصر السعیدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1069 یاسر نعمه کاظم السعیدی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1070 دعاءنذیر خضیر السعیدی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1071 جاسم محمدراضی السلطان زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1072 حیدر علی خضر السلمانی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
1073 آیات کاظم غانم السلیط زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1074 اسامه عبدالکریم مهدی السهلانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1075 صلاح مهدی جبار السوادی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1076 علی کاظم رزاق السوادی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
1077 احمد السودانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1078 تغرید حسون عباس السیلاوی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1079 رفل ناصرحسین الشاملی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1080 حسن غالی عبدالحسن الشامی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1081 عمار الشاهین مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
1082 حسنین الشبلاوی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
1083 بتول عبدالزهره الشبلی الشبلی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1084 حیدر زعیبل مریض الشحمانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1085 سلام الشحمانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1086 هدیر مظفر فلیح الشحمانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1087 ظافر معیوف داحس الشدود مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1088 زینب عبدالحسن علی الشرع زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1089 حسین کریم بادی الشرهانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1090 مریم الشریفی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1091 صفاء ماجدفخری الشریفی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1092 احلام ظاهر محسن الشمرتی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1093 دعاء فارس علی الشمری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1094 باسم محمود حسن الشمری مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1095 سمانمیر کریم الشمری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1096 سحر الشمری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1097 انتخاب حمید عبد الشویلی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
1098 حسام الشویلی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1099 لیث حسین هادی الشیبه زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
1100 عبدالله الشیخ عبدالله مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334   >