لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 1,560
نمایش موارد 1001 تا 1050

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1001 تغرید حسون عباس السیلاوی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1002 رفل ناصرحسین الشاملی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1003 حسن غالی عبدالحسن الشامی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1004 عمار الشاهین مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
1005 غزوان ایادخالد الشبلاوی حسابداری دکتری (Ph.D)
1006 حسنین الشبلاوی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
1007 بتول عبدالزهره الشبلی الشبلی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1008 حیدر زعیبل مریض الشحمانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1009 سلام الشحمانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1010 هدیر مظفر فلیح الشحمانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1011 ظافر معیوف داحس الشدود مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1012 زینب عبدالحسن علی الشرع زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1013 حسین کریم بادی الشرهانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1014 مریم الشریفی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1015 صفاء ماجدفخری الشریفی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1016 احلام ظاهر محسن الشمرتی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1017 دعاء فارس علی الشمری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1018 سمانمیر کریم الشمری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1019 سحر الشمری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1020 انتخاب حمید عبد الشویلی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
1021 حسام الشویلی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1022 لیث حسین هادی الشیبه زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
1023 عبدالله الشیخ عبدالله مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1024 محمد عبدالحرمحمد الشیخ علی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1025 علاء الدین الصالح علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
1026 عرفان خلیل ابراهیم الصباغ مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1027 عمار صلاح الدین مهدی الصفار مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1028 وداد خلف ضریس الصنکور مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1029 رعد الطلپیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1030 ابتهال علی الطیاوی الطیاوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1031 عبدالله الظاهر شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1032 عقیل میری محمد العابدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1033 یاسر محمد عبد العابدی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1034 زیدون حسین کریم العاصمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1035 لیث العامری ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
1036 حکمت محمد حسن العامری مهندسی برق - مخابرات (میدان) دکتری (Ph.D)
1037 اوس جواد العامری العامری مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1038 علاوی العامری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1039 عدی عبدعون سالم العامری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1040 احمد توفیق عطوان العبادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1041 علی سعد محمد العبد حسابداری دکتری (Ph.D)
1042 سرارمحمود کاظم العبدلی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1043 خالد العبسی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
1044 مصطفی فالح یونس العبود مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1045 اسامه العبودی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1046 رغید جاسم محمد العبید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1047 ریام حسن علی العبید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1048 غزوان صالح محمد العبیدی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1049 علی عباس جاسم العبیدی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1050 احمد العتابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132   >