لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 38
نمایش موارد 1 تا 38

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 باقری - سعیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
2 بهزادی فر - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
3 جلیلیان فتاحی - زهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
4 شریفی - محمداسحاق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
5 کاردان مقدم - محسن معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
6 آرامجو - عیسی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 امینی - آزاده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
8 باقری - امیدرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
9 بزرگ نیا - آرزو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
10 بی مکر - فیروزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
11 حاجی مهدی زاده زرگر - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
12 حاجی مهدیزاده زرگر - سمانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
13 حبیبی - هانیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
14 حجی زاده - رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
15 خواجه نژاد - طاهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
16 دادرس جوان - احمد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
17 دارابی - ایمان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
18 دلیری - حمیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
19 رئوف نژاد - مرضیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
20 سجادی - سید حمید رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
21 شکری - داود معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
22 طیرانی راد - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
23 عربخانی - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
24 قهرمانی - معصومه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
25 کشمیری - مهدیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
26 گیوان - علیرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
27 مددی یان - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
28 مرجانی بجستانی - شهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
29 مهدی پور - بهاره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
30 نودهی مقدم - مریم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
31 نورعلیزاده جوان - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
32 یوسف نژاد - سمانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
33 برومند - الهام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
34 حامدی نیا - ناعمه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
35 طیفوری - صادق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
36 معافیان طرقدری - وجیهه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
37 باوفا - سمیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع گروه آمار و اطلاعات
38 فضلی - طیبه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع گروه آمار و اطلاعات

صفحه :