لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 14
نمایش موارد 1 تا 14

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زرندی - ربابه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
2 شفیع پوربموئی - ماشاءاله معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
3 عطاردی - حسینعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
4 اکبرزاده‌ - محمدعلی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
5 باقرزاده - نجمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
6 حکیمی‌ - فاطمه‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
7 رضائی جوکال - زهرا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
8 فرید - غلامحسین‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
9 وفائی‌ - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
10 مهتری‌شیرک‌ - غلامرضا مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
11 آخوندزاده - مریم مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
12 تشکری صباغ - فاطمه مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
13 سیدی رشخوار - سیدمحمد مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
14 مرادپورولی‌اباد - پرویز مدیریت دانشجویی اداره تغذیه

صفحه :