لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 69
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زیرک - علیرضا معاونت پژوهش و فناوری مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
2 جمشیدی - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
3 روحانی - صمد معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
4 عاشوری چمن آبادی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
5 فعال محمدعلی - محمدیوسف معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
6 قدوسی ملک آباد - مجید معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
7 نورمحمدی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
8 امینی - عصمت معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
9 تقی پوربهره - محمود معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
10 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
11 زواری اره کمری - زهرا معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
12 موسوی - سیدحسین معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
13 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
14 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
15 یوسف پور اوندری - قدیر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
16 اشراقی تالهی قوچانی - مرتضی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
17 نداف سنگانی - حمیدرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
18 یغمایی‌ - محمدباقر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
19 پسیان - رکسانا معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
20 خاکراه - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
21 ناصری - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
22 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
23 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
24 اسلامی ازغندی - بی بی سیما معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
25 اقبالیان‌ - علی‌اصغر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
26 ایمان طلب - پریوش معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
27 جاویدی فیروزطوسی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
28 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
29 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
30 ذاکری فرد - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
31 ذوالفقاری نقندر - نیره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 رضازاده - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 روح بخش فراغتی - مژگان معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
34 ریاحی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
35 زرنگ - ابوالقاسم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
36 سیدکشمیری - صدیقه السادات معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
37 شگفته - فریبا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
38 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
39 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
40 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
41 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
42 صفدری - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
43 ضیائی - سمانه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
44 طباطبائی - سیدعلی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
45 طلائی برآبادی - محمد جعفر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
46 عباس زاده - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
47 عباس نژاد - حسین معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
48 عباسی - زهره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
49 غلامحسین نژاد - شهناز معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
50 فاخر - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

صفحه :

    12   >