لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 104
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دلکلاله - ناصر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ حوزه معاونت
2 اقبالی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
3 اکبری - احمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
4 الهی حسین آبادی - حسنی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
5 بهروزفر - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
6 تبادکانی - سیدمجتبی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
7 تقی زاده - محمود معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
8 رئوف کاتب - بیتا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
9 رجبی‌نقندری‌ - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
10 رضائیان - محسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
11 شرفی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
12 طوسی صدر - ناهیدالسادات معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
13 عبدی آق کمر - محسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
14 غنچه - اکرم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
15 فتح آبادی - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
16 قاانی غلامحسینی - اعظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
17 قویدل - فرزانه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
18 مشتاق خراسانی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
19 معین معنوی - سوسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
20 ضیائی منش - فاطمه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره اعتبارات
21 آدینه‌پور - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
22 اشراقی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
23 اصغری - رضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
24 افشارزاده - امید معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
25 انجیدنی - فائزه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
26 بدری - مرتضی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
27 براتی - فرزانه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
28 جهان گردی امیریان - منصوره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
29 حیدری - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
30 حیدری برگیش - مجید معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
31 خسروجردی - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
32 دباشی زاده - عباس معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
33 رئوفی شکیب - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
34 رنجبر سیستانی - بهنام معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
35 زاغیان - زهره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
36 سبزیکاران‌ - محسن‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
37 صادقی - رضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
38 صفاری - سیدمحمدکاظم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
39 غلام شاهی - جواد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
40 قاسمی - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
41 قلی زاده طرقدری - مرجان معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
42 میرزائی - منصور معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
43 اکرمی - محمدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره خدمات ونقلیه
44 شافعی - محمدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره خدمات ونقلیه
45 عجمی ساده فدافن - علی اکبر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره خدمات ونقلیه
46 ابراهیم زاده - محمدعلی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
47 بهاری - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
48 خرقانی - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
49 داودیان ده سرخی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
50 دلخواه - جواد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات

صفحه :

    123   >