لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 30
نمایش موارد 1 تا 30

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دوامی ابدال آبادی - علی اصغر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 شهراد - اسماعیل دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 عرب خزاعی - حسن دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 غلامی ثانی - علی اصغر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 فارسی - عبدالرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 قاسمی - حسن دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 قانعی هدک - محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
8 کریم زاده - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
9 نجارمقدم رشتخوار - حسین دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
10 نجفی مقدم - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
11 نخعی - ذبیح الله دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
12 مهدیزاده‌ - برات‌اله‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
13 خزائی حسین آبادی - علی‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
14 خیابانی تنها - غلامرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
15 نوری‌ - محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
16 اعلمی کته تلخ‌ - محمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
17 اکبری فر - محمدعلی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
18 بادبره‌ - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
19 بلوچستانی‌ - محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
20 پورولی‌ - علی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
21 پیراسته‌ - غلامحسین‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
22 حبیبی‌محمودآبادی‌ - غلامحسین‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
23 حسینی‌ - عباس دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
24 خاله‌ - حیدر دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
25 عابدی مطلق - محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
26 علی‌اکبرخانی‌ - حسین‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
27 علیکی‌ - عباسعلی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
28 کدخدا - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
29 هوسی‌ - فاطمه‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
30 دلدار - محمد دانشکده کشاورزی مزرعه دانشکده

صفحه :