لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 52
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 امیری - غلامعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 خرقانی - فریبا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 شباهنگ - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 شم آبادی - علی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 قنبری جامی - امین محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
8 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
9 نوری - یوسف دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
10 نیک بین - فهیمه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
11 اکبرزاده - مسلم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
12 فیض عارفی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
13 مهاجرپور - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
14 اسلامی خیبری - حسین دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
15 سالمی - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
16 عباسی - مراد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
17 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
18 عطاردی بیمرغی - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
19 قزوینی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
20 نصیری محلاتی - مرضیه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
21 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
22 سبک خیزخیاط - محمدعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
23 قدیمی فتح آباد - جعفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
24 هاتفی - سعید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
25 زرگریان - سیدمجید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
26 علیزاده - بهداد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
27 کهربائیان - مریم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
28 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
29 کرجی‌یزدی‌ - محسن‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
30 اکبری نژاد - اعظم دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
31 توانا - سمیه دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
32 بستانی - شهربانو دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
33 پورولی‌ - علی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
34 پورولی - علی اصغر دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
35 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
36 حیدری - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
37 خالق زاده - سیما دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
38 ذبیحی - مهدی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
39 رودخانه گی‌خادر - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
40 شهاب نیا - طلعت دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
41 طباطبائی - سیدمحمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
42 طیرانی دلیر - مرتضی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
43 عابدانی قهوه چی - پروین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
44 عبدی آق کمر - غلامحسن دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
45 فدائی - قاسم دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
46 نعمت یار - عباس علی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
47 یعقوبی‌ - غلام محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
48 یوسفی نقندر - حسن‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
49 ذهبی - هادی دانشکده کشاورزی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
50 آرمین - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی

صفحه :

    12   >