لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 43
نمایش موارد 1 تا 43

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 اسماعیل زاده خادر - محمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2 حقگو - محسن دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3 خیامی - حمزه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
4 شاهوار - هاشم دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
5 صاحب‌ - مهدی‌ دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6 حافظی مطلق - ناصر دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
7 دلیری - علیرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
8 زرگری - احمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
9 شرکاء - مجید دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
10 کیش بافان - سیدمحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
11 موسوی نیشابوری - داود دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
12 مولودیان - مهدی دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
13 میری - محمدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
14 حسینی - سیدمؤمن دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
15 علی زاده حسین آبادی - غلامرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
16 آهنگری - فرناد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
17 حسنی آسیابدره - علی حسین دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
18 محمدنیا خراسانی - سیدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
19 مهریزی - علی دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
20 بختیاری قداربند - علی رضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
21 واحدی - محمدحسین دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
22 گمرکی طهران - عفت دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد
23 عبدی - علیرضا دانشکده مهندسی حوزه ریاست
24 احمدپور - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
25 حاتمی - محمود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
26 حاجی نژاد - محسن دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
27 زارعی - عزت دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
28 سلیمانی - حسن دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
29 شادمهری - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
30 شفائی فلاح - معصومه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
31 علی اکبری شاندیز - فائزه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
32 مجیدی - مسعود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
33 مجیدی بهابادی - سیدمهدی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
34 معتمدیان - مرتضی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
35 معقول - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
36 میرزابابائی‌ مزرعه‌ آخوند - سیدمحمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
37 نیازی ممرآبادی - الیاس دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
38 هوشمند - فاطمه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
39 جونیاس - مریم دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
40 خواجه افضلی - فریدون دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
41 رهبری - محمدرضا دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
42 میرزائی فیض آبادی - سعید دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
43 صالحی نیا - حسنعلی دانشکده مهندسی کتابخانه

صفحه :