لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 9
نمایش موارد 1 تا 9

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 اخوان - حمیده دانشکده علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 ظفری - فریده دانشکده علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 عنوانی - وحید دانشکده علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 خواجوی - معصومه دانشکده علوم ورزشی اداره امور عمومی
5 رجبی - محمدعلی دانشکده علوم ورزشی اداره امور عمومی
6 عبدالهیان احمدآباد - محسن دانشکده علوم ورزشی اداره امور عمومی
7 امیری - محمدرضا دانشکده علوم ورزشی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
8 تاتاری - رضا دانشکده علوم ورزشی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
9 مهاجرنسب - نزهت دانشکده علوم ورزشی کتابخانه

صفحه :