لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 8
نمایش موارد 1 تا 8

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 رضوانی فر - محمدتقی معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
2 کوهی نژاد - فخری معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
3 لطفی - نرگس معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
4 موسمی - احمد معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
5 نجاتی گل بقراء - خدیجه معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
6 اکرمی - هادی معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
7 برفرازی - ناصر معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
8 دانای سیج - رضا معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه

صفحه :