لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 رضوانی فر - محمدتقی معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
2 لطفی - نرگس معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
3 موسمی - احمد معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
4 نجاتی گل بقراء - خدیجه معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
5 اکرمی - هادی معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
6 برفرازی - ناصر معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه

صفحه :