لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف و

موارد یافت شده : 9
نمایش موارد 1 تا 9

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 واحدی - محمدحسین دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
2 واحدیان بوران - علی اکبر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
3 وحدانی - سعید مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
4 وحیدنیا - وحیده دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
5 ودیعی نوقابی - مریم دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
6 وطن پرور - رضا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
7 وطن دوست - علیرضا دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی آمار
8 وکیلی - جواد اداره انتظامات سازمان مرکزی
9 ولی نیا - حمید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی

صفحه :