لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ز

موارد یافت شده : 25
نمایش موارد 1 تا 25

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زارع - مجید دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
2 زارع - حامد اداره انتظامات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان
3 زارع اربابی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
4 زارعی - جواد دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
5 زارعی - عزت دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
6 زارعی - جواد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
7 زارعی طوسی - طراوت معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
8 زاغیان - زهره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 زاهدی فرد - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
10 زحمتکش‌ - حیدر دانشکده علوم اداره امور عمومی
11 زراعتی نوقابی - الهه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
12 زرساز - علی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
13 زرگران - مهدی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
14 زرگری - احمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
15 زرگریان - سیدمجید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
16 زرنگ - ابوالقاسم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
17 زمانی زاده - اعظم مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
18 زمانیان کشفی - جلال معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
19 زنگوئی - محبوبه پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
20 زواری - محمدابراهیم معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
21 زواری اره کمری - زهرا معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
22 زیبائی - افسانه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
23 زیرک - علیرضا معاونت پژوهش و فناوری مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
24 زینلی چهکند - اکرم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
25 زینلی فخر آبادی - ابراهیم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی

صفحه :