لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ز

موارد یافت شده : 24
نمایش موارد 1 تا 24

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زارع - مجید دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
2 زارع - حامد اداره انتظامات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان
3 زارع اربابی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
4 زارعی - جواد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
5 زارعی - عزت دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
6 زارعی طوسی - طراوت معاونت آموزشی کالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)
7 زاغیان - زهره معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 زاهدی فرد - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
9 زحمتکش‌ - حیدر دانشکده علوم اداره امور عمومی
10 زراعت پیشه - محمود معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
11 زراعتی نوقابی - الهه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
12 زرساز - علی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
13 زرگران - مهدی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
14 زرگری - احمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
15 زرگریان - سیدمجید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
16 زرنگ - ابوالقاسم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
17 زمانی زاده - اعظم مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
18 زمانیان کشفی - جلال معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
19 زنگوئی - محبوبه پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
20 زواری اره کمری - زهرا معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
21 زیبائی - افسانه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
22 زیرک - علیرضا معاونت پژوهش و فناوری مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
23 زینلی چهکند - اکرم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
24 زینلی فخر آبادی - ابراهیم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی

صفحه :