لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 122
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 آدینه‌پور - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 آذرخش - جلیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 آذری فرد - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
4 آذری گیامی - غلامعلی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
5 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
6 آرامجو - عیسی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 آرمین - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
8 آریامنش - ملیحه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني
9 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
10 آسایش پور - سمیه اداره انتظامات سازمان مرکزی
11 آستان بوس - نوید دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی محیط زیست
12 آقامحمدی - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
13 آمار - محمد دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
14 آهنگر مقدم - حسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
15 آهنگری - فرناد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
16 ابراهیم زاده - محمدعلی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
17 ابراهیمی - سیده فاطمه دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
18 ابراهیمی - مهدی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
19 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
20 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
21 ابراهیمی طولش - رضا اداره انتظامات دانشکده مهندسی
22 ابراهیمی عباسیه - حسین دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
23 ابرش جغری - عباس علی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
24 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
25 ابوطالبی پیرنعیمی - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری
26 اثناعشری - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
27 احمدئی - رضا دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
28 احمدپور - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
29 احمدپور - زینب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
30 احمدی - کبری حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
31 احمدی - سیدحسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
32 احمدی بجنوردی - محمدمهدی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
33 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
34 احمدی ورگ - رمضانعلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
35 احمدیان یزدی - علی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
36 احمدیان یزدی - هومن مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني
37 احوال - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
38 اخباری - علی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
39 اخباری - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
40 اخوان - حمیده دانشکده علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
41 ادبی - راضیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
42 ارادتی - سیداحمد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
43 ارجمند مقدم - زهره دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
44 ارزانیان - معصومه دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
45 ارضی - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
46 استماعی - علی اداره انتظامات سازمان مرکزی
47 اسدالله زاده - لیلا دانشکده علوم اداره امور عمومی
48 اسداله زاده - آمنه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
49 اسدالهی‌ - مجید دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
50 اسدالهیان حقوردی - حسن معاونت آموزشی اداره دانش آموختگان

صفحه :

    123   >