اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 48

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آرشامی  جواد  کشاورزی   علوم دامي  arshamijavad hotmail com  http://www.um.ac.ir/~arshjavad/
 اسلمی نژاد  علی اصغر  کشاورزی   علوم دامي  aslaminejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aslaminejad/
 افتخارشاهرودی  فریدون  کشاورزی   علوم دامي  eftekhar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eftekhar/
 اکبرزاده  محمدرضا  کشاورزی  علوم مهندسی آب  akbarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbarzad/
 اینانلوشوکلو  محمد  کشاورزی  علوم مهندسی آب  inanlou_m yahoo com  http://www.um.ac.ir/~inanlou/
 بازاری  محمدابراهیم  کشاورزی  علوم مهندسی آب  m bazari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.bazari/
 بنایان اول  محمد  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  banayan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~banayan/
 بهزاد  خلیل  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  behzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behzad/
 پورآذرنگ  هاشم  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  hashem ferdwsi um ac irhp 1928 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hashem/
 تبرائی  محسن  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  tabaraee ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabaraee/
 جعفرپور  بهروز  کشاورزی  گیاهپزشکی  Jafarpour226 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bjafarpour/
 جوادموسوی  سیدمحمد  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  javadmoosavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi/
 حبیبی نجفی  محمدباقر  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  habibi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~habibi/
 حدادخداپرست  محمدحسین  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  khodaparast um ac ir =dr m haddad gmail com  http://www.um.ac.ir/~khodaparast/
 حق نیا  غلامحسین  کشاورزی   خاكشناسي  ghaghnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaghnia/
 خزاعی  حمیدرضا  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  h khazaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.khazaie/
 خسروی  محمود  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  khosravi_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khosravi_m/
 داوری نژاد  غلامحسین  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  davarynej  um ac ir, davarygh yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~davarynej/
 دهقانیان قطب ابادی  سیاوش  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dehghanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dehghanian/
 راشدمحصل  محمدحسن  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  mhrmohassel yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mhrashed/
 رضیان  سیدحمیدرضا  کشاورزی   علوم دامي  hamid razian com  http://www.um.ac.ir/~razian/
 روحانی  حمید  کشاورزی  گیاهپزشکی  hrouhai yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rouhani-h/
 شاکری  محسن  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  shakeri_mohsen yahoo co  http://www.um.ac.ir/~shakeri/
 شریف  علی  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  sharif-a   ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif-a/
 عاقل  حسن  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  aghel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghel/
 علیزاده  امین  کشاورزی  علوم مهندسی آب  alizadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~alizadeh/
 فرزاد  عبدالعلی  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  a farzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.farzad/
 فلاحتی رستگار  ماهرخ  کشاورزی  گیاهپزشکی  rastegar_1999 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rastegar/
 فلاحی  مسعود  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  fallahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fallahi/
 گودرزی  اسمعیل  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  godarzi-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~godarzi-a/