اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 63

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابوهادی  حسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  mr_abouhadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~abouhadi/
 احمدپناه  منوچهر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ahmadpanah ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah/
 احمدیان  محمدعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  ahmadian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadian/
 الهی  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  elahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elahi/
 بهروان  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  behravan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behravan/
 بیات مختاری  منوچهر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  bayatmokhtari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayatmokhtari/
 پاکدل  اشرف  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  pakdel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pakdel/
 پرتوی  ابوالقاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  j partovi voila fr  http://www.um.ac.ir/~partovi/
 پوزش  ابوالقاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  poozesh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~poozesh/
 جاویدی صباغیان  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  jsabaghian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jsabaghian/
 جوان  جعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  jafar javan yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jjavan/
 جهانگیری  نادر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  jahangiri um ab ir  http://www.um.ac.ir/~jahangiri/
 حائری زاده  سیدعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  haeri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haeri/
 حاصلی راد  پرویز  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  haselirad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haselirad/
 حسینی  سیدمحمدباقر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  hosseinismb yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hossaini/
 حیدری بیگوند  داریوش  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  bigvand ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bigvand/
 خاوری  غلامحسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khavari  um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khavari/
 خزاعی  نیره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  ladan khazai gmail com  http://www.um.ac.ir/~l.khazai/
 ذات علیان  غلامرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  zatolyan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zatolyan/
 رجائی  نجمه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  nrajaie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nrajaie/
 رزاقی  سیدایرج  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  mosk_razzaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razaghi/
 رزم جو  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  razmjoo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmjoo/
 زمردیان  رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  zomorrode1 yahoo com 123456  http://www.um.ac.ir/~zomorrodian/
 زمردیان  محمدجعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  zomorodian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorodian/
 زنجانی زاده اعزازی  هما  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  zandjani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zandjani/
 سیلانیان طوسی  علی اصغر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  seilanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seilanian/
 شاهسوندی  شهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  shohreh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shohreh/
 شکورزاده بلوری  ابراهیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  shakoorzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh/
 صادقی  سلیمان  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  sadeghi-s133sa  http://www.um.ac.ir/~sadeghi-s/
 صدرنبوی  رامپور  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  sadr-nabavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadr-nabavi/