اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 49

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابراهیم زاده ابکوه  الهه  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  eebrahimzade ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eebrahimzade/
 افخمی گلی  امیر  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  a-afkhami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-afkhami/
 باغیشنی  حسن  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  baghishani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baghishani/
 برجی  حسن  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  hborji um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hborji/
 پرهام  عباس  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  parham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parham/
 تقوی رضوی زاده  سیدعلیرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  razavizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razavizadeh/
 جمشیدی  عبداله  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  ajamshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ajamshid/
 حق پرست  علیرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  haghparast ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghparast/
 حمیدی  فرشید  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  farshidhamidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi/
 حیدرپور  محمد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  heidarpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidarpour/
 خان زادی  سعید  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  khanzadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khanzadi/
 خرمیان طوسی  بابک  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoramian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoramian/
 خوش نگاه  جواد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoshnegah um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshnegah/
 دهقانی  حسام  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  hesamdehghani gmail com  http://www.um.ac.ir/~dehghani/
 راجی  احمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  rajireza ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rajireza/
 رجبیون  مسعود  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  ma rajabioun gmail com  http://www.um.ac.ir/~rajabioun/
 رزم یار  جمشید  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  jrazmyar gmail com, jrazmyar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jrazmyar/
 رزمی  غلامرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  razmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmi/
 زعیمی  مهدیه  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  zaeemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zaeemi/
 سالاری  امیر  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  aaasalari gmail com  http://www.um.ac.ir/~a-salari/
 سرچاهی  علی اصغر  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  sarchahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarchahi/
 سرداری  کامران  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  sardari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sardari/
 شاهسونی  داور  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  shahsavani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~davar/
 شریفی  کامران  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  shariffp um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariffp/
 عزیز زاده  محمد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  m-azizzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-azizzadeh/
 عسکری بدوئی  مهدی  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  askari m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~askari.m/
 عیدی  سمانه  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  eidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eidi/
 فتحی هفشجانی  بهروز  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  b-fathi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b-fathi/
 فرزانه  نیما  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  farzaneh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farzaneh/
 قدرتی آزادی  حمیده  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  ghodrati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghodrati/