اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 117

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آروئی  حسین  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  aroiee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aroiee/
 آستارائی  علیرضا  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  astaraei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~astaraei/
 آق خانی  محمدحسین  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  aghkhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~aghkhani/
 ابراهیمی  سیدهادی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  shebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shebrahimi/
 ابراهیمی نیک  محمدعلی  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  ebrahimi nik gmail com  http://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik/
 ابوالحسنی  لیلی  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  l abolhasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~l.abolhasani/
 اسدی  قربانعلی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  asadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asadi/
 اسماعیلی  کاظم  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  esmaili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esmaili/
 الهی  محمد  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m-elahi ferowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-elahi/
 امامی  حجت  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  hemami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hemami/
 انصاری  حسین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  Ansariran gmail com  http://www.um.ac.ir/~ansary/
 ایزدی دربندی  ابراهیم  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  eizadi2000 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~e-izadi/
 باقری  عبدالرضا  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  abagheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abagheri/
 بانژاد  حسین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  banejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~banejad/
 بقائی راوری  ساره  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  s baghaee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.baghaee/
 بیاتی  محمدرضا  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  bayati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayati/
 پارسا  مهدی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  parsa um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parsa/
 تقی زاده  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  taghizadeh masoud gmail com  http://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh/
 توکل افشاری  رضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  tavakolafshari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavakolafshari/
 تهرانی فر  علی  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  tehranifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tehranifar/
 ثنائی نژاد  سیدحسین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  sanaein gmail com  http://www.um.ac.ir/~sanaei/
 جوادمنش  علی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  alijavadmanesh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~javadmanesh/
 جهان  محسن  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  jahan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jahan/
 حاج محمدنیا قالی باف  کمال  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  kamalhm2000 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hajmohamadnia/
 حبیبی نجفی  محمدباقر  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  habibi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~habibi/
 حسن آبادی  احمد  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  hassanabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassanabadi/
 حسینی  مجتبی  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  m hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.hosseini/
 حلاج نیا  اکرم  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  halajnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~halajnia/
 خجسته پور  مهدی  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mkhpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhpour/
 خدابخشیان کارگر  رسول  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  khodabakhshian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodabakhshian/