دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۵۵۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
182باباکردیندااگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://ne_ba255.student.um.ac.ir
183باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://rgoltabar.student.um.ac.ir
184بابایی ساروییفاطمهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
185بادامهفائزهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
186بازوبندیاحمد خاکشناسیدکتری (Ph.D)http://bazoobandi.ahmad.student.um.ac.ir
187باعدل چریسمیهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://somayeh.baadl.student.um.ac.ir
188باغانیموسی الرضامهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://reza.baghani.student.um.ac.ir
189باغبان نقندریعادلگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://adel.baghbannoghondari.student.um.ac.ir
190باغیشنیریحانهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://re_ba463.student.um.ac.ir
191بافکرشیروانمیناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://mi_ba536.student.um.ac.ir
192باقر زاده چهارجوییارمینبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
193باقرزادهمهشیدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://ma_ba213.student.um.ac.ir
194باقرپوربقمچاحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
195باقریعلیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://bagheri.ali.student.um.ac.ir
196باقری شیروانمیلاداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://bagherishirvan.student.um.ac.ir
197باقری شیروانمیلاداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://bagherishirvan.student.um.ac.ir
198باقری شیروانمیلاداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://bagherishirvan.student.um.ac.ir
199باقریهبهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
200بالندهسکینهعلوم خاکدکتری (Ph.D)