دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1امینیآرزو حقوقکارشناسی ارشد
2رادمنشآرزو حقوقکارشناسی ارشد
3رشیدیآرش حقوقدکتری (Ph.D)http://ar_ra57.student.um.ac.ir
4خورسندیآسیه حقوقکارشناسی ارشد
5الحسینابتهال قاسم کطیو حسابداريدکتری (Ph.D)http://ib_al3.student.um.ac.ir
6اسماعیل زادهابراهیممدیریتدکتری (Ph.D)http://esmaeilzadehe.student.um.ac.ir
7اکوانابراهیم حقوقدکتری (Ph.D)
8حسن ابادیابراهیم حقوقکارشناسی ارشد
9قائدابراهیم اقتصاددکتری (Ph.D)http://ebrahimghaed.student.um.ac.ir
10الصائغابراهیم عبدالحسن ابراهبممدیریتدکتری (Ph.D)
11خاتمیابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://ab.khatami.student.um.ac.ir
12رشیدنوقابیابوالفضلمدیریتکارشناسی ارشد
13عباسیابوالفضل اقتصادکارشناسی ارشدhttp://a.abasi.student.um.ac.ir
14علی پورده بالاییابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://aboulfazl.alipour.student.um.ac.ir
15فرخیابوالفضل اقتصادکارشناسی ارشد
16رباط جزیابوالقاسم اقتصادکارشناسی ارشد
17رضانژادابوالقاسم حقوقدکتری (Ph.D)http://rezanejad25.student.um.ac.ir
18شهریاریابولقاسم علوم سياسيدکتری (Ph.D)http://shahriari.ab.student.um.ac.ir
19الدراجیاثمار عبدالحسین عبدالزهره حقوقکارشناسی ارشد
20نعمهاثیر کریم حقوقدکتری (Ph.D)