دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1امینیآرزو حقوقکارشناسی ارشد
2رادمنشآرزو حقوقکارشناسی ارشد
3رشیدیآرش حقوقدکتری (Ph.D)http://ar_ra57.student.um.ac.ir
4خورسندیآسیه حقوقکارشناسی ارشد
5الحسینابتهال قاسم کطیو حسابداريدکتری (Ph.D)http://ib_al3.student.um.ac.ir
6اسماعیل زادهابراهیممدیریتدکتری (Ph.D)http://esmaeilzadehe.student.um.ac.ir
7بیانابراهیم علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://ebrahim.bayan.student.um.ac.ir
8حسن ابادیابراهیم حقوقکارشناسی ارشد
9خاتمیابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://ab.khatami.student.um.ac.ir
10رشیدنوقابیابوالفضلمدیریتکارشناسی ارشد
11عباسیابوالفضل اقتصادکارشناسی ارشدhttp://a.abasi.student.um.ac.ir
12علی پورده بالاییابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://aboulfazl.alipour.student.um.ac.ir
13فرخیابوالفضل اقتصادکارشناسی ارشد
14رباط جزیابوالقاسم اقتصادکارشناسی ارشد
15رضانژادابوالقاسم حقوقدکتری (Ph.D)http://rezanejad25.student.um.ac.ir
16شهریاریابولقاسم علوم سياسيدکتری (Ph.D)http://shahriari.ab.student.um.ac.ir
17الدراجیاثمار عبدالحسین عبدالزهره حقوقکارشناسی ارشد
18نعمهاثیر کریم حقوقدکتری (Ph.D)
19حسن زاده لولیکاحد حسابداريکارشناسی ارشد
20بازاریاحسان حسابداريکارشناسی ارشد