دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۳۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
21احمدیسیدسجاد حقوقکارشناسی ارشدhttp://seyyedsajjad.ahmadi.student.um.ac.ir
22احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
23احمدیبهرام علوم سياسيکارشناسی ارشد
24احمدیمحمد جاویدمدیریتکارشناسی ارشد
25احمدینورالحقمدیریتکارشناسی ارشد
26احمدینورحامدمدیریتکارشناسی ارشد
27احمدی بنکدارصابرمدیریتدکتری (Ph.D)http://saber.ahmadibonakdar.student.um.ac.ir
28احمدی بهلولیتکتم اقتصادکارشناسی ارشد
29احمدی مقدمجوادمدیریتکارشناسی ارشدhttp://javad.ahmadi.student.um.ac.ir
30احمدی منشمنیرهمدیریتدکتری (Ph.D)
31اخروی محبیشیما حقوقکارشناسی ارشد
32اخلاقیسیدمحمدمدیریتکارشناسی ارشدhttp://sa_ak48.student.um.ac.ir
33اخلاقی قاسمیحسن علوم سياسيکارشناسی ارشد
34ادیبپریسامدیریتکارشناسی ارشد
35ادیب زادهمرضیهمدیریتدکتری (Ph.D)http://ma.adibzadeh.student.um.ac.ir
36ادیبیانمحمدصادق اقتصاددکتری (Ph.D)
37اذریلطفعلی اقتصاددکتری (Ph.D)http://lotfaliazari.student.um.ac.ir
38اراممصطفی حقوقکارشناسی ارشد
39ارام پورایدا اقتصادکارشناسی ارشدhttp://aida.arampoor.student.um.ac.ir
40ارامی طرقیحسینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://hossien.aramitoroghi.student.um.ac.ir