دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۷۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181الزیادیوهاب عبید جوده حقوقکارشناسی ارشد
182الساعدیاحمد فالح عبدالحسن اقتصاددکتری (Ph.D)http://ah.alsaedi.student.um.ac.ir
183الساعدیایاد کاظم فهدمدیریتکارشناسی ارشد
184السامراییحسین حسابداريکارشناسی ارشد
185السراجیجبار صحن عیسی حسابداريدکتری (Ph.D)
186السرایانور کریم جبر اقتصادکارشناسی ارشد
187السرایعبدالله سلمان حسانی علوم سياسيکارشناسی ارشد
188السعدیعلی عماد حمید حقوقکارشناسی ارشد
189السعدیانور سعدون محمد اقتصادکارشناسی ارشد
190السلطانیعلی عبدالرحیم هادیمدیریتکارشناسی ارشد
191السودانیحیدر سعدون خیون حقوقکارشناسی ارشد
192الشبلاویغزوان ایادخالد حسابداريدکتری (Ph.D)
193الشدودغدیر سعد معیوف حسابداريکارشناسی ارشد
194الشروعیحسام حمید کرم حقوقدکتری (Ph.D)
195الشمریعفراء جاسم محمد علوم سياسيکارشناسی ارشد
196الشهرستانیهاله مجید مهدی حقوقکارشناسی ارشد
197الصائغابراهیم عبدالحسن ابراهبممدیریتدکتری (Ph.D)
198الصالحیصبیح حقوقکارشناسی ارشد
199العائدیعقیل حلو مطیر حقوقکارشناسی ارشد
200العاصمیعلی لطیف عبید اقتصادکارشناسی ارشد