دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۶۹۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشد
2آریانمحمد علی حقوقکارشناسی ارشد
3آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://azad.abdollah.student.um.ac.ir
4آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://yaser.asemandoreh.student.um.ac.ir
5آل بودهزینب علی خضیر حقوقکارشناسی ارشدhttp://za_al148.student.um.ac.ir
6ابراهیمیمحمدصادق حسابداريکارشناسی ارشدhttp://mohammadsadegh.ebrahimi.student.um.ac.ir
7ابراهیمیمحمد حسابداريکارشناسی ارشدhttp://mohammad.ebrahimi.student.um.ac.ir
8ابراهیمیایرج حقوقکارشناسی ارشد
9ابراهیمیوحید حقوقکارشناسی ارشد
10ابراهیمیمرتضی اقتصادکارشناسی ارشد
11ابراهیمی رستاقیمحدثه حقوقکارشناسی ارشد
12ابراهیمی قوژدیاحمد اقتصاددکتری (Ph.D)http://ah.ebrahimi.student.um.ac.ir
13ابراهیمیانعمادالدین حقوقکارشناسی ارشد
14ابری نائیجابر علوم سياسيکارشناسی ارشد
15ابریشمیندامدیریتکارشناسی ارشدhttp://neda.abrishami.student.um.ac.ir
16ابوظلالرحیم عبدالحسین مهدی حسابداريکارشناسی ارشد
17ابیارمسعودمدیریتکارشناسی ارشدhttp://masoudabyar.student.um.ac.ir
18اثاری فرکیمیا اقتصادکارشناسی ارشد
19اثنی عشری ابرودیمژگان اقتصادکارشناسی ارشدhttp://mo.asnaashary.student.um.ac.ir
20اجری ایسکامیرعباس اقتصاددکتری (Ph.D)http://amirabas.ajori.student.um.ac.ir