کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1کدیورابراهیمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://kadivar-eb.staffcms.um.ac.ir
2خاقانیامیردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://a.khaghani.staffcms.um.ac.ir
3آذرخشجلیلدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://azarakhsh.staffcms.um.ac.ir
4حسین زاده مقدمخداداددانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://hosseinzadeh-mo.staffcms.um.ac.ir
5گودرزیراضیهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://goudarzi.staffcms.um.ac.ir
6احمدی ورگرمضانعلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://ahmadi-vo.staffcms.um.ac.ir
7امیریشیرزاددانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://amiri-sh.staffcms.um.ac.ir
8سلیمیطهماسبدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://salimi-ta.staffcms.um.ac.ir
9فربدعبداللهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://farbod.staffcms.um.ac.ir
10سیاحغلامعلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://sayah-gh.staffcms.um.ac.ir
11کدیورفرزانهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadivar.staffcms.um.ac.ir
12الهی باغانمحمدرضادانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://baghan.staffcms.um.ac.ir
13امیدوارمسلمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://omidvar-m.staffcms.um.ac.ir
14مکملمهدیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mokammel.staffcms.um.ac.ir
15مظاهری شیروانژیلادانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://mazaheri-sh.staffcms.um.ac.ir
16ده بککریمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://dehbak.staffcms.um.ac.ir
17صفائی‌یوسف‌دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://y.safaee.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی