کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذرخشجلیلدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~azarakhsh
2احمدی ورگرمضانعلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahmadi-vo
3الهی باغانمحمدرضادانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~baghan
4امیدوارمسلمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~omidvar-m
5امیریشیرزاددانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~amiri-sh
6حسین زاده مقدمخداداددانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~hosseinzadeh-mo
7خاقانیامیردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a.khaghani
8ده بککریمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://staff.um.ac.ir/~dehbak
9سلیمیطهماسبدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~salimi-ta
10سیاحغلامعلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sayah-gh
11صفائی‌یوسف‌دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~y.safaee
12فربدعبداللهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://staff.um.ac.ir/~farbod
13کدیورفرزانهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kadivar
14کدیورابراهیمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://staff.um.ac.ir/~kadivar-eb
15گودرزیراضیهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~goudarzi
16مظاهری شیروانژیلادانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mazaheri-sh
17مکملمهدیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~mokammel

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی